Monthly Archives: July 2011

Voc22K: Lesson 10

pauper    /’po:p%e/    cn. easel    /’i:zl/    cn. despot    /’despot/    cn.    (despotic  /de’spotik/  adj.) gravel    /’graevl/    n.v. asphalt    /’aesfolt/    n.v. ewe    /ju:/    cn.    (ram  /raem/  cn.) seedling    /’si:dlin/    cn. horoscope    /’hor%eskoup/    n.    (horoscopic  /hor%e’skopik/  adj.) optometry    /op’tomitri/    n.    (optometrical  /opt%e’metrikl/  adj.) decommission   … Continue reading

Rate this:

Posted in 日々単語 | Leave a comment

Voc22K: Lesson 9

disinter    /disin’t%e:/    vt.    (disinterring, disinterred) remunerate    /ri’mju:n%ereit/    vt.    (proliferate  /pr%e’lif%ereit/  v.) remuneration    /rimju:n%e’reishn/    cn. remunerative    /ri’mju:n%er%etiv/    adj.    (gratuitous  /gr%e’tu:it%es/  adj.) atypical    /ei’tipikl/    adj.    (asymmetric  /eisi’metrik/  adj.) equitable    /’ekwit%ebl/    adj.    (equality  /i:’kwoliti/  n.) equate    /i’kweit/    vi.    (+to/with) illiberal    /i’lib%er%el/    adj.    (illiterate  … Continue reading

Rate this:

Posted in 日々単語 | Leave a comment

Voc22K: Lesson 8

aficionado    /%efisj%e’na:dou/    cn. caballero    /kaeb%e’lje%erou/    cn. conquistador    /kon’kwist%edo:/    cn.    (pl. conquistadors/conquistadores) desperado    /desp%e’ra:dou/    cn.    (pl. desperados/desperadoes) duenna    /dju:’en%e/    cn.    (chaperon  /’shaep%eroun/  cn.) gaucho    /’gauchou/    cn. grandee    /graen’di:/    cn.    (grandeur  /’graendg%e/  n.) hidalgo    /hi’daelgou/    cn. junta    /’dg%vnt%e/    cn. junto    /’dg%vntou/    cn. … Continue reading

Rate this:

Posted in 日々単語 | Leave a comment

Voc22K: Lesson 7

basso    /’baesou/    cn.    (pl. bassi/bassos) baritone    /’baeritoun/    cn. tenor    /’ten%e/    cn. alto    /’aeltou/    cn. contralto    /k%en’traeltou/    cn. mezzo-soprano    /metsou s%e’pra:nou/    cn. soprano    /s%e’pra:nou/    cn. coloratura    /kol%er%e’tu%er%e/    cn. falsetto    /fo:l’setou/    cn. grave    /greiv/    adj.cn. largo    /’la:gou/    adj. adagio    /%e’da:dgiou/    adj.adv. lento   … Continue reading

Rate this:

Posted in 日々単語 | Leave a comment

Voc22K: Lesson 6B

coup d’état    /ku:dei’ta:/    cn.    (pl. coups d’état  /ku:dei’ta:/  n.)    [strike, of, state] démarche    /dei’ma:sh/    cn. détente    /dei’ta:nt/    cn. entente    /a:n’ta:nt/    cn. laissez-faire    /le’zei fe%e/    cn.    [let, do] laissez-aller    /le’zei a:lei/    cn.    [let, go] lettre de cachet    /let%e de ka:shei/    cn.   … Continue reading

Rate this:

Posted in 日々単語 | Leave a comment

Voc22K: Lesson 6A

au courant    /o ku’ron/    adj.    (+with/of)    [on, trend] blasé    /bla:zei/    adj. chic    /shi:k/    adj. niche    /ni:sh/    cn. debonair    /deb%e’ne%e/    adj. maladroit    /mael%e’droit/    adj.    (adroit  /%e’droit/  adj.) naïve    /na:’i:v/    adj. nonchalant    /’nonsh%el%ent/    adj.    (nonchalance  /’nonsh%el%ens/  n.) attaché    /aet%e’shei/    cn. bourgeoisie    /burgwa:’zi:/   … Continue reading

Rate this:

Posted in 日々単語 | Leave a comment

Voc22K: Lesson 5

Adonis    /%e’dounis/    cn. Aphrodite    /ae’fr%edaiti/    n. aegis    /’i:dgis/    n. amazon    /’aem%ezon/    cn. ambrosial    /aem’brourzi%el/    adj.    (ambrosia  /aem’brouzi%e/  n.) atlas    /’aetl%es/    cn. aurora    /o:’ro:r%e/    cn.    (pl. aurorae  /o:’ro:ri:/  n.) auroral    /o:’ro:rl/    adj. bacchanalian    /baek%e’neili%en/    adj.    (bacchus  /’baek%es/  un.) chimerical    /kai’merikl/    adj. … Continue reading

Rate this:

Posted in 日々単語 | Leave a comment